Investičák

Nabídka volného pracovního místa 16. 2. 2021 - 9. 3. 2021
Druh práce specialista přípravy a realizace dopravních a/nebo pozemních staveb
Odbor magistrátu Investiční
Termín pro podání přihlášky 08.03.2021 VÍCE

specialista přípravy a realizace dopravních a/nebo pozemních staveb

Pracovní náplň

komplexní příprava a realizace stavebních investičních akcí; dozorování průběhu realizace dopravních a/ nebo pozemních staveb; zajištění odstranění nedostatků v průběhu realizace a po dokončení; koordinace dodavatelů; účast na kontrolních dnech v rámci přípravy a realizace investic a přebírání prací; prověřování a zajištění úplnosti projektových dokumentací; rozpočtové zajištění investic a s nimi související projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy; spolupráce a řešení případných rozporů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi; koordinace zpracování odborných technických posudků a vypořádání majetkoprávních vztahů; příprava a uzavírání smluv a jejich změn; příprava, nebo koordinace investičních záměrů a jejich následné vyhodnocení; příprava výběrových řízení investičních akcí dle interní směrnice; koordinace zpracování podkladů pro zadání veřejných zakázek a obchodních smluv; účast na jejich vyhodnocení; posuzování a vyhodnocování efektivnosti investic; včetně návrhů a opatření na změny; zpracování materiálů pro jednání orgánů města; evidence a příprava podkladů pro zavedení investic do majetku města; plnění dalších úkolů souvisejících se sjednaným druhem práce

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního směru; nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu za předpokladu dosaženého vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou stavebního směru

Platová třída

11. platová třída (22.980,- Kč – 33.790,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu