Pro uchazeče

Pokud chcete uspět u výběrového řízení, musíte znát alespoň základy zákona o obcích 128/2002 Sb., který upravuje postavení měst a obcí a řeší mimo jiné jejich samostatnou a přenesenou působnost. Město Ostrava toto dále upravuje obecně závaznou vyhláškou – Statutem města Ostravy, která je dostupná zde:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/14-2013.

Postavení zaměstnanců magistrátu upravuje zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vnitřní předpisy. U nás najdou uplatnění osoby ve všech stupních vzdělání, jak v humanitních a přírodovědných oborech, tak v oborech technických. Volná pracovní místa se obsazují buď formou výběrového řízení, nebo pouze jejich nabídkou. Rozdíl je v tom, že výběrová řízení se konají dle zákona o úřednících, zpravidla jde o místa úřednická a na dobu neurčitou, kdežto nabízená volná pracovní místa jsou místa neúřednická, nepostupuje se dle zákona o úřednících,  nebo úřednická pracovní místa na dobu určitou (např. zástupy za rodičovské dovolené).

Je důležité vědět, že úředník:

  • nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání.
  • může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán.

Co se děje po podání přihlášky?

Podali jste přihlášku a máte pocit, že se nic neděje a netrpělivě čekáte, až se Vám ozveme? Věřte, že neotálíme a pokračujeme v následujícím procesu:

  • Tajemník jmenuje členy výběrové komise, kterými zpravidla jsou vedoucí odborů a oddělení, do kterých je pracovní místo poptáváno a zástupci odboru platového a personálního.
  • Do založeného spisu k výběrovému řízení či nabídce volného místa vkládáme postupně doručené přihlášky včetně k ní připojených dokladů. Ty uchazeče, kterým chybí některý z požadovaných dokladů, kontaktujeme a vyzýváme je k jejich doplnění.
  • Výběrová komise na základě dodaných dokladů rozhodne, zda se uskuteční ústní pohovory, a kteří z uchazečů k nim budou přizváni. Dále rozhodne, zda součástí ústních pohovorů bude i písemný odborný test a prověření počítačové dovednosti.
  • Po skončení ústních pohovorů členové výběrové komise určí pořadí uchazečů s tím, že tajemníkovi doporučí k přijetí vítězného uchazeče.
  • Po rozhodnutí tajemníka o přijetí do pracovního poměru, jsou doklady daného uchazeče předány příslušné personalistce, která jej kontaktuje za účelem uzavření pracovního poměru.
  • Ostatní uchazeči jsou odborem platovým a personálním informováni o skončení výběrového řízení e-mailem, pokud je v přihlášce uveden, jinak písemně v listinné podobě.
  • Doklady připojené k přihlášce do výběrového řízení se stávají součástí spisu. Pouze na vyžádání jsou vráceny uchazeči.

 

Pokud se hlásíte do více výběrových řízení, nemusíte doklady znovu připojovat k přihlášce. V přihlášce odkažte na předchozí výběrové řízení a my je k tomu aktuálnímu dohledáme a připojíme.

Nezbývá než dodat – buďte trpěliví. Vy, kteří jste neuspěli, nenechte se odradit. Sledujte dále naše stránky a přihlašujte se.