Referent/ka smluvních vztahů

Nabídka volného pracovního místa 27. 5. 2021 - 15. 6. 2021
Druh práce
Odbor magistrátu Majetkový
Termín pro podání přihlášky 14.06.2021 VÍCE

Pracovní náplň

veškeré majetkoprávní úkony týkající se pronájmů, pachtů a výpůjček a nakládání s nemovitým a movitým majetku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, včetně zpracování a předkládání materiálů pro rozhodování orgánů obce při nakládání s majetkem ve vlastnictví statutárního města Ostravy; vedení centrální evidence dokumentů správních řízení, ve kterých je statutární město Ostrava účastníkem řízení

Jiné požadavky:

znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Platová třída

9. platová třída (19.730,- Kč – 28.920,- Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce