Referent/ka spisové služby

Nabídka volného pracovního místa 16. 6. 2022 - 5. 7. 2022
Druh práce referent/referentka spisové služby, metodik/metodička elektronické spisové služby
Odbor magistrátu Vnitřních věcí
Termín pro podání přihlášky 04.07.2022 VÍCE

referent/referentka spisové služby, metodik/metodička elektronické spisové služby

Pracovní náplň

metodicky řídí a koordinuje oblast spisové služby na magistrátu a příspěvkových organizacích zřizovaných městem vč. periodického proškolování zaměstnanců; komplexně zajišťuje vedení spisové služby elektronicky; organizuje a zodpovídá za skartační řízení; zajišťuje péči o svěřené archivní soubory v centrální spisovně Magistrátu města Ostravy (dále jen „MMO“) a ve spisovně speciálních fondů; koordinuje chod podatelen MMO

Jiné požadavky:

orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích; odpovídající znalosti zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů včetně navazujících vyhlášek a NSESSS; zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vše ve znění pozdějších předpisů včetně navazujících prováděcích předpisů; spisová služba statutárního města Ostravy i cca 130 metodicky podporovaných subjektů probíhá v elektronickém infomačním systému, uchazeč tedy musí mít výborné znalosti práce s IT technickou; z důvodu metodické a lektorské činnosti musí mít také výborné organizační, prezentační a komunikační schopnosti a dovednosti; součástí práce je rovněž péče o centrální spisovnu magistrátu, proto je nutné, aby měl uchazeč odpovídající fyzické předpoklady (práce zahrnuje mj. i časté fyzické pochůzky, manipulaci s objemnými spisy apod.); výhodou je základní orientace v ekonomické oblasti a v oblasti informačních technologií

Kvalifikace

vyšší odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Platová třída

9. platová třída (19.730, – Kč – 28.920, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu