Sociální pracovník/pracovnice

Nabídka volného pracovního místa 6. 1. 2022 - 27. 1. 2022
Druh práce sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí
Odbor magistrátu Sociálních věcí a zdravotnictví
Termín pro podání přihlášky 26.01.2022 VÍCE

sociální pracovník/pracovnice sociálně-právní ochrany dětí

Pracovní náplň

• zajišťování sociálně-právní ochrany dětí,
• vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení ohroženého dítěte,
• posuzování a zpracovávání stanovisek k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sledování vývoje dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny,
• vyhodnocování situace dítěte v pěstounské péči, vytváření a koordinace průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádění dohledu nad pěstounskou péčí,
• poskytování odborného poradenství a zprostředkování odborné pomoci dítěti, osobám pečujícím a osobám v evidenci,
• poskytování pomoci dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytování krizové intervence, uplatňování a koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte,
• výkon funkce kolizního opatrovníka a sledování výkonu nařízených soudních opatření dle zákonných norem a pravidelné vyhodnocování jejich účinnosti a potřebnosti,
• výkon funkce opatrovníka či poručníka dítěte, řádné zastupování dítěte a hospodaření s jeho majetkem,
• provádění a koordinace opatření směřujících k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracování stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem,
• spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
• samostatné zpracovávání písemných agend dle zákonných norem v rámci příslušných agendových systémů,
• zabezpečování úkolů souvisejících s pracovním zařazením a vykonávanou činností dle pokynu vedoucího oddělení a vedoucího odboru.

Jiné požadavky:

výhodou: řidičský průkaz sk. B; zkoušky zvláštní odborné způsobilosti; praxe v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí

Kvalifikace

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, §110 odst.4 písm. b)

Platová třída

11. platová třída (22.980 – 33.790, – Kč) podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku — dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.